EHLİYETİN ALKOL NEDENİYLE ALINMASINA İTİRAZ..

AFYONKARAHİSAR NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

İTİRAZ EDEN DAVACI             : .....................

 

VEKİLİ                                           : Av. Cem TUNÇ

İstiklal Mah. 225. Sk. Tuna Sitesi B-3 K:1 D:1                                                                            Merkez/AFYONKARAHİSAR

 

DAVALI                                           :.......Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğine izafeten Afyonkarahisar Valiliği

 

İDARİ YAPTIRIMA

KARAR VEREN                            :............ Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği

 

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TANZİM TARİHİ                           : ...

 

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN

TEBELLÜĞ TARİHİ                    : .....

 

İTİRAZ KONUSU OLAN

İDARİ YAPTIRIM                         : 1-.......Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin .......... tanzim tarihli ve seri .............. numaralı trafik idari para cezası                                                 

     

                                                                2-.......... Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin .......... tanzim tarihli seri .......... sıra numaralı sürücü belgesi geri alma

 

 

A Ç I K L A M A L A R

 

 

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş idari para cezası ve sürücü belgesini geri alma yaptırımı yasaya aykırıdır. Şöyleki;

 

 

1-Müvekkil hususi aracı ile 0,50 promil alkol üzerinde araç kullandığı gerekçesiyle ........kavşağı mevkiinde ........ sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiş ve .......... Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanında seri ........numaralı geçici olarak sürücü belgesini geri alma tutanağı ile de ehliyetine 6 ay süreyle el konulma yaptırımı uygulanmıştır.

2938 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu m. 48 hükmünce Hususi araçlar için ilgili sınır 0,50 promil olarak belirlenmiştir. Müvekkilimizin kullandığı araç hususi araçtır.

 

2-Müvekkil tarafımıza yaptığı samimi açıklamada 0,50 promil çıkmasına mahal vermeyecek kadar az alkol aldığını alkol aldıktan yaklaşık olarak 10 dakika sonra polis kontrolüne ve uygulamaya girdiğini beyan etmiştir.  Trafik kontrol noktasında alkol ölçümü yapılmak istediğinde 0,50 promil alkol çıkmayacağından emin olduğundan dolayı polislere zorluk çıkarmamıştır. Alkolmetreye üflemesi neticesinde 0,53 promil çıkmış olmasına kendisi de şaşkınlığa uğramıştır. Görevli memurlara alkolmetrede bir sorun olabileceğini beyan ederek yeniden üflemek istemiş ise de görevli memurlarca bu talep reddedilmiştir. Bunun üzerine yasal olarak hakkı olan '' kan testi yapılması'' talebinde bulunmuş ise de bu talepte görevlilerce reddedilmiştir. Taleplerinin reddedilmesi üzerine müvekkilimiz ................ Hastanesi’ne giderek ilk üflemeden 33. dakika sonrasında kan tahlili yaptırmıştır. (................ Hastanesi’ndeki kan tahlillerinin celbini talep ederiz.)

 

3-Öte yandan alkol ölçüm aletlerinin ölçümünün sağlamasının yapılması maksadıyla tek bir ölçüm yapılması uygulamaya aykırıdır. Her ne kadar müvekkil bir kez daha ölçüm yapılmasını talep etmişse de görevli memurlar ikinci ölçümü yapmamıştır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m.48 3. fıkrası hükmünce test sonucuna itiraz eden kişi için “Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır.” Hüküm altına almıştır.  Daha alkollü araç kullanılmasının yasaklanmasındaki amaç olarak kişinin ayırt etme gücü yerinde iken araç kullanması olmakla birlikte alkol kullanımı sonrası ağız alkolü hususu meydana gelmesi bu sebeple KANDAKİ ALKOL İLE AĞIZDAKİ ALKOL ARASINDA FARKLILIK ORTAYA ÇIKMAKTADIR. Alkolün ağızdaki oranı hemen tüketim sonrası üfleme yolu ile ölçümde kandakinden yüksek çıkmaktadır.  Bu gerekçe ile sonrasında müvekkil kandaki alkolün ölçümü maksatlı olarak yetkili hastanelere götürülmeyi talep etmişse de buna da imkân tanınmamış, idari yaptırım oldubittiye getirilip uygulanmıştır.

 

DANIŞTAY 8. DAİRESİ,

12.1.2005 TARİH

2004/3669 E.

2005/96 K. SAYILI KARARI İLE ALKOLMETRE CİHAZI İLE YAPILAN ÖLÇÜME SÜRÜCÜNÜN İTİRAZI HALİNDE, KAN ÖRNEĞİ ALINARAK TETKİK YAPILMASINI VE BUNUN SONUCUNUN ESAS ALINMASI GEREKTİĞİNE HÜKMETMİŞTİR. DANIŞTAY KAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE YAPILAN TESPİTTE, ALKOL ORANININ YÖNETMELİKTE ÖNGÖRÜLEN SINIRIN ALTINDA KALDIĞI GEREKÇESİ İLE DAVACI ALEYHİNE TESPİT EDİLEN İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI BULUNMUŞ VE YEREL MAHKEME KARARI BU GEREKÇELERLE BOZULMUŞTUR.

 

4-Müvekkil kendi imkânları ile 33 dakika sonrasında .............. giderek test yaptırmıştır. Müvekkil kan tahlili neticesinde kanındaki alkol oranınn 0,50 promil altında çıkacağından emin olmakla birlikte ilgili hastaneye yazı yazılarak ispat açısından hastaneden raporların istenilmesini talep ediyoruz. Her ne kadar kandaki alkol zamanla düşecek olsa da test süresinin kısalığı göz önünde bulundurulduğunda müvekkil beyanına göre kandaki alkol düşmek bir yana tesirinin yeni ortaya çıkması dolayısıyla gerçek neticeyi vereceği sabittir. Buna ilişkin olarak yüksek mahkeme kararı aşağıda sunulmuştur.

 

DANIŞTAY

12 OCAK 2005 TARİH

2005/96 E.


KİŞİNİN ALKOLLÜ OLDUĞUNUN TRAFİK KONTROLÜ SIRASINDA SAPTANMASINDAN SONRA BU ÖLÇÜME İTİRAZ ÜZERİNE ADLİ TIP KURUMU’NDA YAPILACAK TAHLİLE KADARKİ SÜREDE KANDAKİ ALKOL ORANININ AZALMASI DOĞALDIR. ANCAK, OLAYDA BU ZAMAN DİLİMİNİN YAKLAŞIK 1.5 SAAT OLDUĞU GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA BU SÜRE İÇERİSİNDE KANDAKİ ALKOL ORANININ 2,30 PROMİLDEN 0,25 PROMİLE DÜŞMESİ OLANAKLI GÖRÜLMEMEKTEDİR.

 

Danıştay, davacının yapılan kontrol sonrası görevlilerce düzenlenen alkol tespit tutanağını itirazsız imzalamak suretiyle alkollü olduğunu kabul etmiş olması sebebiyle kendi müracaatı veya daha sonra kolluk kuvvetlerince yaptırılan hastane tarafından düzenlenen ölçüm sonuçları ve raporun trafik ekiplerince düzenlenen tutanağı sakatlamayacağı, dava konusu işlemlerde hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar yönelik idare mahkemesi kararlarını Bilimsel çalışmalarda, alkole toleransın kişiden kişiye değişeceği gibi aynı kişide de farklı zamanlarda reaksiyonlarda farklılık olabileceği, kişinin yaşı, kilosu, cinsiyeti, metobolizma hızı, açlık ve tokluk durumu gibi pek çok nedene bağlı olarak vücuttaki alkol oranının azalma hızının değişebileceği kabul edilmektedir. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında da; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/ dl (0,15 promil) azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir. Kolluk görevlilerince saat 20.49’da alkolmetre kullanılarak yapılan ilk kontrolde davacının 0,49 promil alkollü, hastanede yaklaşık 1 saat sonra yapılan kan tahlili sonucunda ise alkolsüz olduğunun tespit edildiği, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı hususu göz önüne alındığında alkolmetre ile yapılan ilk ölçümün sonucunun sağlıklı olduğu hususunda tereddüt oluştuğu, bu nedenle ilk ölçümün yapıldığı esnada davacının yasal sınırın üzerinde alkollü olmadığının kabulünün zorunlu olduğu görülmekte olup, bundan bahisle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği görüşüyle bozmuştur D.15.D, 24/10/2017, E.2017/2619, K.2017/5932 sayılı kararı; D.15.D, 24.10.2017, E.2017/2562, K.2017/5931 sayılı kararı

 

MÜVEKKİL .............. İŞİ YAPMAKTA OLUP EHLİYETİNİN OLMAMASI CİDDİ MADDİ ZARARLARA SEBEP OLACAKTIR. İş aktinin feshedilmesi söz konudur.  Bu bağlamda ilgili belgelerin ivedilikle getirtilmesini talep ederiz.

 

Alkol ölçüm cihazları teknik ölçüm aleti olup düzenli olarak kalibrasyonu gerekmektedir. Trafik cezası tutanağında ölçüm aletinin kalibrasyon tarihi belirtilmemiştir. Öte yandan teknik ölçüm aletinin sağlıklı çıktı verebilmesi için alkol alım anı ile ölçüm anı arasında 20 dk. olması gerekmektedir.  Bu bağlamda ölçüm yapılan aletin son kalibrasyon tarihinin mahkemece istenmesi gereklidir.  ALKOLMETRELERİN YANILMA PAYI OLDUĞU AŞİKAR OLUP BUNA YÖNELİK YÜZLERCE DAVA AÇILMIŞTIR.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik             Yönetmeliği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

 

DELİLLER                                       : 1-...............Hastanesi kayıtları (müvekkilimizin alkol testi sonuçları)

                                                              2-Ceza tutanakları.

                                                              3-Ruhsat fotokopisi

 

SONUÇ VE İSTEM            :Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız ve resende göze alınacak nedenlerle; itirazımızın kabulü ile idari para cezasının ve sürücü belgesini geri alma yaptırımının İPTALİNE, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı  tarafa tahmiline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.  ............

                                                                                                                                              

..........

Vekili

Av.Cem TUNÇ